پیام بگذارید

پیشنهادات و انتقادات شما سازنده است

صلاحی

دکتر برومند صلاحی

ریاست مرکز
تلفن: ۳۳۵۲۱۹۴۳

دستور

علیرضا دستور

معاونت مرکز
تلفن: ۳۳۵۲۱۹۵۴

فیضی

منیژه فیضی

کارشناس پذیرش
تلفن: ۳۳۵۲۱۹۴۲

هژبری

مهدی هژبری

کارشناس ارزیاب
تلفن: ۳۳۵۲۱۹۴۱

قولی

رقیه قولی

عامل مالی
تلفن: ۳۳۵۲۱۹۵۵

brand 1
brand 2
brand 3
brand 4
brand 5